VALG EKSPERIMENT

Norske myndigheter er ansvarlig for å lage nye planer for hvordan Norges dyphavsområder og marine dyreliv best kan forvaltes. Som en del av dette vurderer vitenskapsfolk «helsa» eller miljøkvaliteten i dyphavet, inkludert Lofoten-Vesterålen, med hensyn til:

 • Tilstanden til fiskebestandene
 • Mengden marint avfall
 • Størrelse på verneområder
 • Utviklingen av nye marine jobber

SUNNE FISKEBESTANDER

 • Høy: Mer enn 80% av de kommersielle bestandene er på et sunt nivå
 • Moderat: 40 til 80% av de kommersielle bestandene er på et sunt nivå
 • Lav: Mindre enn 40% av de kommersielle bestandene er på et sunt nivå

De kommersielle fiskebestandenes “helse”-tilstand kan måles i antall voksen fisk i forhold til ung fisk. Jo mer voksen fisk, desto sunnere er bestanden. Kommersielt fiske kan finne sted uten risiko for overfiske.

MARINT SØPPEL

 • Dårlig (4 til 6 enheter søppel per km2)
 • Moderat (2 til 3 enheter søppel per km2)
 • God (0 til 1 enhet søppel per km2)

Marint søppel kan ha skadelige effekter på havbunn og dyreliv i sjøen.  Det kan også medføre tilleggskostnader; for eksempel ved tetning av inntaksrør eller propeller i skip, ved å forstyrre drift av oppdrettsanlegg og ved å redusere attraktiviteten til et område for turismeaktivitet. En primær kilde til søppel i dyphavet er fiskeriene, i form av tapt fiskeredskap, og forurensning fra skipsfart. Avbøtende tiltak er nødvendig for å redusere mengden søppel i dyphavet.

STØRRELSEN PÅ VERNEOMRÅDET

 • 0,5% av arealet av Nordland VII (nåværende areal til verneområdet Hola)
 • 3% av arealet av Nordland VII (seks ganger størrelsen til verneområdet i dag)
 • 5% av arealet av Nordland VII (10 ganger størrelsen til verneområdet i dag)
 • 7,5% av arealet av Nordland VII (15 ganger størrelsen til verneområdet i dag)

Det eksisterende verneområdet Hola i Lofoten-Vesterålen har et areal på 125 km2. Det eksisterer planer for et nettverk av verneområder som er viktige for marint dyreliv. Havområdet Nordland VII [er et viktig område for et mangfold marint dyreliv. Hola utgjør ca 0,5% av området til Nordland VII. Vern av området rundt Hola, med sjeldne økosystemer som kaldtvanns-korallrev, vil kunne utvides.

JOBBER UTVIKLET MED BASIS I MARIN KOMMERSIELL AKTIVITET I OMRÅDET

 • + 20 jobber,   
 • + 40 jobber,                           
 • Ingen endring i sysselsettingen

I Lofoten-Vesterålen er det et potensial for å utvikle ny eller videreutvikle eksisterende industri innen fiskeri, akvakultur, turisme, olje/gass, marin vindkraft og maritim transport. Slik utvikling kan bidra med sysselsetting i lokalmiljøet. Det kan imidlertid være avveininger mellom den økonomiske utviklingen og vern av kaldtvanns-korallrev og tilhørende marint dyreliv.

Ulike nivåer på hver av elementene beskrevet over kan leveres som en del av en forvaltningsplan; for eksempel flere eller færre jobber, mer eller mindre marint søppel, sunne fiskebestander og større verneområder. Vi ønsker at du tenker på ulike kombinasjoner av disse forvaltningsaspektene, og hvor mye du som skattebetaler er villig å betale for de ulike forvaltningsaspektene.

Alle endringer i den nåværende situasjonen vil medføre behov for finansiering fra norske skattebetalere. Finansieringen vil finne sted som en økning i årlig personlig skatteprosent over en tiårsperiode, og settes i et øremerket, sikkert marint fond.  

I det påfølgende vil du bli presentert for åtte valgkort som den under:

SCENARIO 1 Alternativ A Alternativ B Alternativ C (nåværende forvaltning)
Tilstanden i kommersielle fiske-bestander Høy: >80%  av de kommersielle bestandene er på et sunt nivå Moderat: 40-80%  av de kommersielle bestandene er på et sunt nivå Lav: < 40%  av de kommersielle bestandene er på et sunt nivå
Tettheten av marint søppel Moderat (2 til 3 enheter søppel per km2) God (0 til 1 enheter søppel per km2) Dårlig (4 til 6 enheter søppel per km2)
Størrelsen på verneområdet 3% av arealet til Nordland VII 7,5% av arealet til Nordland VII 0,5% av arealet til Nordland VII
Jobber utviklet med basis i marin kommersiell aktivitet i området + 40 jobber + 20 jobber Ingen endring i sysselsetting
Tilleggskostnader KR
(årlig per person)
kr 450 K kr 600 kr 0
Ditt valg for scenario 1
(vennligst kryss av  A, B eller C)
 • Velg alternativet som du foretrekker på hvert valgkort.
 • Det er ingen rette eller gale svar. Vi er interessert i din oppfatning.
 • Alternativ A og B er to forskjellige fremtidige forvaltningsmuligheter og vil medføre årlige økte kostnader for deg, i ti år.
 • Alternativ C er lik på hvert valgkort og medfører aldri noen kostnad. Alternativet beskriver situasjonen som vil bli resultatet i fremtiden dersom forvaltningen forblir uendret.

Noen mennesker sier de er villig til å betale mer i slike spørreundersøkelser som omhandler forbedringer i dyphavet, enn hva de ville betale hvis vi faktisk samlet inn penger i undersøkelsen. Dette er fordi folk tar i betraktning at det er andre ting de vil bruke penger på når de kommer i en situasjon hvor de faktisk må gi fra seg penger.

Vennligst ta med i betraktning:

 • Effekten forvaltningen av dyphavet har på deg og din familie.
 • Alle alternativer utenom C (nåværende forvaltning) medfører en tilleggskostnad for deg og din familie.
 • Betalingen er forventet å skje ved øremerket skatteinntekt i et fond for beskyttelse av marint miljø, som samles inn gjennom inntektsskatten.
 • Forestill deg at du faktisk betaler pengemengden, og vurder ditt budsjett og evne til å betale når du overveier hvert alternativ.