Den marine økonomien defineres som industrier som er avhengig av havet. I Norge inkluderer dette fiskerirelaterte aktiviteter (som fiskeri og lakseoppdrett), olje og gass, havner og skipsfart, samt marin rekreasjon og turisme.  I Norge er det et uttrykt ønske at vår marine økonomi skal øke og sikre mer vekst og jobbmuligheter i norske farvann. Det snakkes også om den såkalte blå økonomien, der det sikres balanse mellom marin økonomisk aktivitet og økosystemenes langsiktige kapasitet til å levere tjenester.